bwd  fwd

ໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ

ໃຫ້ກູ້ຢືມເພື່ອດຳເນີນທຸລະກິດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສຳລັບບຸກຄົນ, ວິສາຫະກິດຄອບຄົວ, ອົງການທາງເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການກູ້ຢືມທຶນ ເພື່ອຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ, ກາຄ້າ, ບໍລິການ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາພາຍໃນ.

ເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ:

 • ບັນດາບຸກຄົນ, ຄອບຄົວ, ອົງການທາງເສດຖະກິດ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທຶນ.

ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບລູກຄ້າ:

 • ສະກຸນເງິນໃຫ້ກູ້ຢືມ: LAK, ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດອື່ນໆ
 • ສາມາດໃຫ້ກູ້ຢືມ: ສູງສຸດ 80% ຄວາມຕ້ອງການທຶນ
 • ຮູບແບບໃຫ້ກູ້ຢືມຫຼາຍຮູບແບບ: ແຕ່ລະຄັ້ງ, ຈ່າຍຜ່ອນ, ວົງເງິນ, ຕາມໂຄງການລົງທືນ…
 • ໄລຍະເວລາການກູ້ຢືມ: ສູງສຸດ 05 ປີ
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍການກູ້ຢືມ: ອັດຕາດອກເບ້ຍທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້:

 • ມີຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນທີ່ພຽງພໍສຳລັບບ້ວງເງິນກູ້ຢືມ.
 • ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ມີໂຄງການລົງທຶນ, ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ທີ່ທາງ VietinBank ຕີລາຄາວ່າມີປະສິດຕິຜົນ.

ສຳນວນເອກະສານທີ່ຕ້ອງການ:

 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບອະນຸຍາດ/ໃບຢັ້ງຢືນຂະແໜງການ, (ໃນກໍລະນີລະບຽບ ກົດໝາຍ ກຳນົດຕ້ອງມີ)
 • ເອກະສານສະເໜີກູ້ຢືມເງິນ ຕາມແບບຟອມຂອງ VietinBank
 • ໂຄງການ, ແຜນການ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນຈຸດປະສົງນຳໃຊ້ເງິນກູ້ຢືມ.
 • ເອກະສານຢັ້ງຢືນ ແຫຼ່ງລາຍຮັບເພື່ອຊຳລະໜີ້ເງິນກູ້; ຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນ.
 • ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ/ ໂຄງການການລົງທືນ ແລະ ບັນດາເອກະສານ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່: