ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 14426 14498
CAD 14388 14675
CHF 22025 22465
CNY 3401 3469
DKK 0 0
EUR 23682 24155
GBP 28080 28641
HKD 0 0
JPY 138.13 140.893
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 15027 15327
THB 692.35 706.197
TWD 393.73 401.605
USD 22137 22237
VND 1.012 1.062
ວັນທີ 24/07/2024 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່