ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 11358 11585
CAD 12018 12258
CHF 17903 18261
CNY 2508 2533
DKK 0 0
EUR 18938 19127
GBP 21810 22246
HKD 0 0
JPY 126.31 128.836
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 12282 12527
THB 517.77 522.948
TWD 393.73 401.605
USD 17676 17848
VND 0.783 0.799
ວັນທີ 31/05/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່