ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 5888 6005
CAD 6317 6443
CHF 8503 8673
CNY 1200 1224
DKK 0 0
EUR 9736 9784
GBP 11544 11774
HKD 0 0
JPY 81.22 82.844
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 299.98 302.23
USD 8832 8877
VND 0.387 0.395
ວັນທີ 12/12/2019 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່