ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 10534 10744
CAD 11453 11682
CHF 15635 15947
CNY 2251 2296
DKK 0 0
EUR 15727 15844
GBP 16933 17271
HKD 0 0
JPY 112.51 114.76
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 11023 11243
THB 460.29 463.742
TWD 393.73 401.605
USD 16334 16369
VND 0.753 0.768
ວັນທີ 26/09/2022 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່