ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 13697 13765
CAD 13886 14163
CHF 20726 21140
CNY 2956 3015
DKK 0 0
EUR 22455 22904
GBP 26241 26765
HKD 0 0
JPY 134.58 137.272
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 14327 14613
THB 643.35 654.93
TWD 393.73 401.605
USD 21202 21322
VND 0.854 0.871
ວັນທີ 12/04/2024 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່