ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 7523 7673
CAD 7799 7954
CHF 10213 10417
CNY 1579 1610
DKK 0 0
EUR 11759 11847
GBP 13751 14026
HKD 0 0
JPY 85.65 87.363
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 347.38 349.985
USD 10188 10209
VND 0.502 0.512
ວັນທີ 21/10/2021 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່