ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 6383 6510
CAD 6702 6836
CHF 9392 9579
CNY 1336 1362
DKK 0 0
EUR 10752 10805
GBP 11635 11867
HKD 0 0
JPY 86.02 87.74
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 316.01 318.38
USD 9212 9233
VND 0.42 0.429
ວັນທີ 01/10/2020 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່