ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 5255 5360
CAD 6037 6157
CHF 8831 9007
CNY 1211 1235
DKK 0 0
EUR 9756 9804
GBP 10820 11036
HKD 0 0
JPY 82.77 84.425
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 295.18 297.394
USD 8868 8913
VND 0.389 0.397
ວັນທີ 16/03/2020 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່