ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 8769 8944
CAD 8966 9145
CHF 11975 12214
CNY 1825 1861
DKK 0 0
EUR 12851 12947
GBP 15248 15552
HKD 0 0
JPY 95.49 97.4
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 8412 8580
THB 378.53 381.369
TWD 390.12 397.922
USD 11802 11827
VND 0.555 0.566
ວັນທີ 05/04/2022 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່