ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 11618 11850
CAD 11751 11986
CHF 16782 17117
CNY 2444 2468
DKK 0 0
EUR 18022 18202
GBP 20366 20773
HKD 0 0
JPY 128.27 130.835
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 11973 12212
THB 501.89 506.909
TWD 393.73 401.605
USD 16759 16922
VND 0.69 0.758
ວັນທີ 27/01/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່