ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 5701 5815
CAD 6154 6277
CHF 8360 8527
CNY 1176 1199
DKK 0 0
EUR 9603 9651
GBP 10583 10794
HKD 0 0
JPY 82.35 83.997
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 290.15 292.326
USD 8688 8731
VND 0.381 0.389
ວັນທີ 22/08/2019 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່