ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 5810 5926
CAD 6293 6418
CHF 8403 8571
CNY 1187 1210
DKK 0 0
EUR 9716 9764
GBP 11275 11500
HKD 0 0
JPY 81.63 83.263
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
THB 295.41 297.626
USD 8778 8823
VND 0.389 0.397
ວັນທີ 18/10/2019 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່