Thông báo tuyển dụng Nhân viên Ngân hàng TMCP CT Việt Nam - Chi nhánh Lào

      Ngân hàng Vietinbank tại Lào là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là Ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, có tổng tài sản lớn và chiếm thị phần cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Việt Nam. Vietinbank có hệ thống mạng lưới phát triển mạnh mẽ với 148 chi nhánh, 07 Công ty thành viên, 03 Đơn vị sự nghiệp, hơn 1.000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh/thành phố trong cả nước; là ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất có mặt tại châu Âu với 02 chi nhánh tại Frankfurt và Berlin - CHLB Đức, 01 Chi nhánh tại Lào.

      Ngân hàng Vietinbank tại Lào có 01 chi nhánh tại thủ đô Viêng Chăn và 01 Phòng Giao dịch tại Pakse, tỉnh Champasac, Lào.

      Hiện nay, Ngân hàng Vietinbank tại Lào có nhu cầu tuyển dụng cán bộ cho một số vị trí làm việc tại thủ đô Viêng chăn và Pakse như sau :

Vị trí

Mô tả công việc

Yêu cầu

Giám đốc
(Làm việc tại Champasak)

 • Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo từng kỳ, từng năm; Triển khai và giao kế hoạch công tác cho các thành viên trong Ban giám đốc, từng phòng/tổ tại chi nhánh.
 • Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của chi nhánh trong phạm vi được Tổng Giám đốc VietinBank Lào ủy quyền
 • Phát triển, tạo lập, duy trì mối quan hệ gắn bó, tin cậy của khách hàng với Vietinbank Lào (nhất là khách hàng chiến lươc); duy trì thường xuyên mối quan hệ với các cơ quan ban ngành địa phương, NHNN trên địa bàn.
 • Xây dựng các quy định, quan hệ công tác giữa các phòng ban trong chi nhánh
 • Tuyển dụng, quản lý, sử dụng lao động; Đánh giá cán bộ, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Xếp lương, điều chỉnh tăng giảm lương; Xử lý kỷ luật lao động, giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong phạm vi được Tổng Giám đốc VietinBank Lào uỷ quyền
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban điều hành Vietinbank Lào.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 07 Năm làm việc trong ngân hàng trong đó có tối thiểu 03 năm làm công tác quản lý;
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ ngân hàng, pháp luật Lào, hiểu biết về đối thủ cạnh tranh, am hiểu về môi trường kinh doanh tại Lào;
 • Có khả năng nghiên cứu phân tích, kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
 • Mức lương theo thoả thuận.

 Phó Giám đốc
(Làm việc tại Champasak)

 • Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành mảng nghiệp vụ theo phân công phụ trách.
 • Phát triển, tạo lập, duy trì mối quan hệ gắn bó, tin cậy của khách hàng với Vietinbank Lào (nhất là khách hàng chiến lươc); duy trì thường xuyên mối quan hệ với các cơ quan ban ngành địa phương, NHNN trên địa bàn.
 • Xem xét, đề xuất các phương án kinh doanh, các hoạt động dịch vụ ngân hàng trong phạm vi được phân công uỷ quyền.
 • Đào tạo, sử dụng cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc chi nhánh và Ban lãnh đạo Vietinbank Lào.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 05 Năm làm việc trong ngân hàng trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý;
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ ngân hàng, pháp luật Lào, hiểu biết về đối thủ cạnh tranh, am hiểu về môi trường kinh doanh tại Lào;
 • Có khả năng nghiên cứu phân tích, kỹ năng phát triển khách hàng, kỹ năng giao tiếp tốt, có mối quan hệ rộng.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng
(Làm việc tại Champasak)

 • Chỉ đạo thực hiện và giám sát công việc liên quan đến cung cấp sản phẩm tín dụng, tìm kiếm khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của khách hàng, thẩm định tài sản bảo đảm; kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi cấp tín dụng.
 • Đánh giá và phê duyệt các đề xuất liên quan đến tín dụng.
 • Chỉ đạo thực hiện các công việc : Tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới; thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với khách hàng về công tác huy động vốn.
 • Chỉ đạo triển khai, giám sát công tác bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
 • Đào tạo, sử dụng cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý
 • Thực hiện các công việc khác do Ban giám đốc chi nhánh giao.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 05 Năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, quản lý rủi ro trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý;
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ ngân hàng, pháp luật Lào, hiểu biết sâu về lĩnh vực tín dụng, am hiểu về môi trường kinh doanh tại Lào;
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Cán bộ quan hệ khách hàng (Làm việc tại Champasak, Viengchan)

 • Thực hiện các công việc liên quan đến cung cấp sản phẩm tín dụng cho khách hàng : Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng mới và cũ; thẩm định khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính; thẩm định tài sản bảo đảm; lập hồ sơ tín dụng.
 • Kiểm soát, giám sát trước, trong và sau khi giải ngân
 • Theo dõi, đôn đốc khách hàng trả gốc, lãi, các khoản phí đầy đủ và đúng hạn.
 • Thực hiện tìm kiếm, tiếp thị khách hàng mới; Thiết lập, chăm sóc và duy trì quan hệ thường xuyên với các khách hàng trong công tác huy động vốn.
 • Thực hiện triển khai công tác bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc khách theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • Hiểu biết về các quy định của nhà nước Lào liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Ưu tiên dưới 30tuổi.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Cán bộ tài trợ thương mại - kinh doanh ngoại tệ (Làm việc tại Champasak)

 • Tìm kiếm, tư vấn và bán các sản phẩm dịch vụ tài trợ thương mại; Xử lý các giao dịch tài trợ thương mại tại Chi nhánh; Phối hợp theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến tài trợ thương mại.
 • Trực tiếp thực hiện tiếp cận khách hàng để tiếp thị, thu hút, huy động nguồn vốn ngoại tệ.
 • Thực hiện quy trình và toàn bộ hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh bao gồm : Kiểm tra, điều chỉnh tỷ giá, phê duyệt hồ sơ bán ngoại tệ trong phạm vi thẩm quyền hoặt đề xuất phê duyệt hồ sơ bán ngoại tệ vượt thẩm quyền; giám sát, cập nhật số lượng mua ngoại tệ, cân đối nguồn ngoại tệ tại chi nhánh.
 • Thực hiện công tác bán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 1 Năm làm việc lĩnh vực tín dụng, tài trợ thương mại ngân hàng.
 • Hiểu biết về luật NHNN Lào, hiểu biết quy tắc, thông lệ quốc tế về TTTM.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Ưu tiên dưới 30tuổi.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Cán bộ Kế toán nội bộ (Làm việc tại Champasak)

 • Thực hiện theo dõi  hạch toán, quản lý mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, ấn chỉ và các chi phí chi tiêu nội bộ theo quy định.
 • Tính, chi trả bảng lương, BHXH và các chế độ khác cho cán bộ
 • Thực hiện nộp và báo cáo thuế cho cơ quan thuế tại địa phương.
 • Thực hiện phân tích và báo cáo số liệu kinh doanh nhằm phục vụ cho công tác quản lý hoạt động tài chính tại chi nhánh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • .
 • Hiểu biết về luật NHNN Lào,, Luật lao động.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Ưu tiên dưới 30tuổi.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Giao dịch viên (Làm việc tại Champasak, Viengchăn)

 • Trực tiếp thực hiện các giao dịch kế toán, thanh toàn với khách hàng; hướng dẫn, giải đáp, tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng liên quan đến giao dịch kế toán, thanh toán về tiền gửi, tiền vay, các giao dịch chuyển tiền và các dịch vụ ngân hàng khác.
 • Tư vấn, tiếp thị và bán sản phẩm dịch vụ; tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm dịch vụ; thực hiện việc chăm sóc khách hàng.
 • In và chấm các báo cáo giao dịch, sổ phụ khách hàng hàng ngày; thực hiện công tác báo cáo theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • Hiểu biết về luật NHNN Lào, nắm vững nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Ưu tiên dưới 30tuổi.
 • Mức lương theo thoả thuận.

 

Trưởng phòng TCHC (Làm việc tại Champasak)

 • Chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm soát: công tác quản lý cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh; công tác thi đua ,khen thưởng của chi nhánh.
 • Chỉ đạo: tổ chức thực hiện, kiểm soát việc thực hiện chế độ tiền lương, chi lương , thưởng và mọi chế độ, chính sách đối với người lao động toàn chi nhánh
 • Chỉ đạo: lập kế hoạch mua sắm tài sản và công cụ lao động, trang thiết bị và văn phòng phẩm; bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao động; thực hiện công tác xây dựng cơ bản; quản lý tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc; quản lý việc sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị của chi nhánh; tổ chức công tác văn thư lưu trữ; công tác hậu cần; thực hiện công tác y tế; công tác bảo vệ an toàn tại chi nhánh
 • Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo Chi nhánh giao.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng, quản trị phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 05 Năm kinh nghiệm về công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương trong đó có tối thiểu 02 năm làm công tác quản lý;
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ và hoạt động của ngân hàng, pháp luật Lào liên quan;
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Phó Trưởng phòng TCHC (Làm việc tại Champasak)

 • Triển khai, tổ chức thực hiện và kiểm soát: công tác quản lý cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực của chi nhánh; công tác thi đua, khen thưởng của chi nhánh.
 • Triển khai thực hiện, kiểm soát việc thực hiện chế độ tiền lương, chi lương , thưởng và mọi chế độ, chính sách đối với người lao động toàn chi nhánh
 • Triển khai: lập kế hoạch mua sắm tài sản và công cụ lao động, trang thiết bị và văn phòng phẩm; bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, công cụ lao động; thực hiện công tác xây dựng cơ bản; quản lý tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện làm việc; quản lý việc sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị của chi nhánh; tổ chức công tác văn thư lưu trữ; công tác hậu cần; thực hiện công tác y tế; công tác bảo vệ an toàn tại chi nhánh
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng TCHC.
 • Tốt nghiệp hệ chính quy đại học trở lên tại các trường đại học khối kinh tế, ngân hàng, quản trị phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường kinh tế tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói và viết thông thạo tiếng Việt.
 • 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính;
 • Hiểu biết về các nghiệp vụ và hoạt động của ngân hàng, pháp luật Lào liên quan;
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
 • Mức lương theo thoả thuận.

Cán bộ hành chính văn thư (Làm việc tại Champasak

 • Thực hiện công tác quản lý con dấu tròn đảm bảo an toàn tuyệt đối
 • Đóng dấu đúng chữ ký người có thầm quyền/ủy quyền
 • Kiểm soát thể thức trình bày công văn, văn bản trước khi đóng dấu để phát hành
 • Nhân bản đúng số lượng nơi đề gửi
 • Dịch và phân phối văn bản
 • Lập sổ theo dõi số hợp đồng, phụ lục,….
 • Lập sổ theo dõi  công văn phát hành trong và ngoài hệ thống NHCT
 • Lập sổ theo dõi các quyết định, lệnh điều chuyển…
 • Lập các loại sổ sách khác theo quy định NHCT
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng
 • Tốt nghiệp trung cấp văn thư lưu trữ trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng.
 • Ưu tiên người Lào, cán bộ Ngân hàng Lào đã học và tốt nghiệp tại các trường tại Việt Nam;
 • Có khả năng nói, đọc, viết, dịch thông thạo tiếng Việt, tiếng Lào.
 • Hiểu biết về công tác văn thư, lưu trữ.
 • Sức khỏe tốt, ngoại hình khá. Ưu tiên dưới 30 tuổi.
 • Mức lương theo thoả thuận.

 

XEM CHI TIẾT DOWLOAD DƯỚI ĐÂY:

- Mô tả vị trí công việc

- mẫu hồ sơ bằng tiếng Việt

- Mẫu hồ sơ bằng tiếng Anh

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:

 • Mức thu nhập hấp dẫn: Theo thỏa thuận;
 • Cơ hội thăng tiến, tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thách thức;
 • Liên tục được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng trên mọi lĩnh vực của ngân hàng;
 • Làm việc, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính;
 • Các đãi ngộ khác: khen thưởng, phúc lợi…theo quy định của VietinBank.

HỒ SƠ:

 • Đơn xin việc;
 • Phiếu Thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank. Download tại đây;
 • Các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm;
 • Giấy khai sinh;
 • Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong thời gian 06 tháng trở lại);
 • 2 ảnh 3x4 cm (ghi rõ họ tên, ngày sinh).
 • Hộ khẩu gia đình, lý lịch tư pháp.

NƠI LÀM VIỆC:

 • Tại Thành phố Viêngchăn; Thị xã Pakse tỉnh Champasac.
 • Ưu tiên các ứng viên nhận công tác tại Pakse tỉnh Champasc.

ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

Folder Hồ sơ (nén) và đặt tên theo nguyên tắc: Ma vi tri_Ten ung vien_Ngay nop
(Khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ bản mềm trước)

 • Hồ sơ bản cứng: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Chi nhánh Lào, số 029, Đường KhounBoulom, Phường Vatchan, Quận Chanthabouly,  TP. Vientiane, Cộng hòa DCND Lào

Lưu ý: Không hoàn lại hồ sơ đối với hồ sơ không đạt yêu cầu

Thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 29/04/2016

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 7622 7774
CAD 8046 8207
CHF 10970 11189
CNY 1683 1717
DKK - -
EUR 12206 12298
GBP 14126 14409
HKD - -
JPY 86.0 87.72
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 347.52 350.13
USD 10830 10852
VND 0.51 0.52
Ngày 29/11/2021 >> Chi tiết