ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 14037 14107
CAD 14021 14301
CHF 20829 21245
CNY 2980 3039
DKK 0 0
EUR 22892 23349
GBP 26845 27381
HKD 0 0
JPY 131.72 134.354
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 14495 14784
THB 657.33 670.477
TWD 393.73 401.605
USD 21383 21483
VND 0.934 0.953
ວັນທີ 29/05/2024 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່