ຂ່າວ​ດ່ວນ
(GMT+7)
ຊື້
ຂາຍ
AUD 12617 12869
CAD 13512 13782
CHF 19661 20054
CNY 2790 2845
DKK 0 0
EUR 21149 21567
GBP 24393 24880
HKD 0 0
JPY 131.98 134.62
KRW 0 0
NOK 0 0
NZD 0 0
SEK 0 0
SGD 0 0
SGD 13583 13854
THB 584.09 595.772
TWD 393.73 401.605
USD 20338 20455
VND 0.924 0.942
ວັນທີ 28/09/2023 >> ລາຍລະອຽດ
ເພດານອັດຕາດອກເບ້ຍສູງສຸດ
% ປີ
ເລືອກໜ້າເຊື່ອມຕໍ່