Báo cáo thường niên

Quý I

       

Quý II

       

Quý III

       

Quý IV

       

Báo cáo năm 2013

       

Báo cáo tài chính năm 2014

       

Tháng 3

       

Quý I

       

Tháng 6

       

Quý II

       

Quý III

       

Nam-2014

       

Báo cáo tài chính năm 2015

       

Quy-I

       

Quy II

       

Quy III

       

Quy IV

       

Báo cáo năm 2015

       

Báo cáo tài chính năm 2016

       

Quy-I

       

Quy II

       

Quy III

       

Quy IV

       

Báo cáo năm 2016

       

Báo cáo tài chính năm 2017

       

Quy I

 

 

 

 

Quy II

 

 

 

 

Quy III

 

 

 

 

Quy IV

 

 

 

 

 

Báo cáo năm 2017

       
Báo cáo kiểm toán năm 2017  Tiếng Việt  Tiếng Anh        
Báo cáo tài chính năm 2018        

Quy I

 

 

 

 

Quy II

 

 

 

 

Quy III

 

 

 

 

Quy IV

 

 

 

 

Báo cáo năm 2018

       
Báo cáo tài chính năm 2019    

Quy I

 

 

Quy II

 

 

Quy III

 

 

Quy IV

Báo cáo năm 2019

       
Báo cáo tài chính năm 2020    

Quy I

 

 

Quy II

 

 

Quy III

 

 

Quy IV

Báo cáo năm 2020

       
Báo cáo tài chính năm 2021    

Quy I

 

 

Quy II

 

 

Quy III

 

 

Quy IV

Báo cáo năm 2021

       
Báo cáo tài chính năm 2022    

Quy I

 

 

Quy II

 

 

Quy III

 

 

Quy IV

Báo cáo năm 2022

       
Báo cáo tài chính năm 2023    

Quy I

 

 

Quy II

   
     
       
(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 14049 14119
CAD 14094 14376
CHF 21438 21867
CNY 3282 3348
DKK - -
EUR 23026 23487
GBP 27118 27660
HKD - -
JPY 133.78 136.46
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
SGD 14637 14930
THB 672.59 686.04
TWD 393.73 401.6
USD 21660 21760
VND 0.98 0.99
Ngày 10/06/2024 >> Chi tiết