Ban lãnh đạo

BAN KIỂM SOÁT

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Bà Nguyễn Thị Anh Thư

Trưởng Ban Kiểm soát

Bổ nhiệm ngày 31/07/2015

2

Bà Nguyễn Thị Hương

Thành viên Ban Kiểm soát

Bổ nhiệm ngày 15/07/2016

3

Ông Vũ Anh Đức

Thành viên Ban Kiểm soát

Bổ nhiệm ngày 31/07/2015

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Ông Trần Minh Bình

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

2

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung

Phó chủ tịch Hội đồng thành viên

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

3

Bà Lê Anh Hà

Thành viên Hội đồng thành viên – Kiêm chủ tịch Ủy ban QLRR

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

4

Bà Trần Thị Thu Hà

Thành viên Hội đồng thành viên – Kiêm chủ tịch Ủy ban Nhân sự

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

5

Ông Lê Quốc Nam

Thành viên Hội đồng thành viên – Kiêm Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

6

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Thành viên HĐTV

Bổ nhiệm ngày 22/01/2016

ỦY BAN KIỂM TOÁN

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Bà Phạm Thị Châu

Chủ tịch Ủy Ban

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

2

Ông Dương Anh Đức

Cán bộ Ủy Ban kiểm toán

Bổ nhiệm ngày 18/04/2016

ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Bà Lê Anh Hà

Chủ tịch Ủy Ban

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

ỦY BAN NHÂN SỰ

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Bà Trần Thị Thu Hà

Chủ tịch Ủy Ban

Bổ nhiệm ngày 28/05/2015

BAN ĐIỀU HÀNH VIETINBANK LÀO

Stt

Họ và tên

Chức vụ tại VietinBank Lào

Ngày bổ nhiệm

1

Ông Lê Quốc Nam

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 31/07/2015

2

Ông Phạm Việt Ánh

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 15/09/2015

3

Bà Dương Thị Thanh Thủy

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 31/07/2015

4

Ông Nguyễn Phạm Vĩnh Hải

Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 15/09/2015

(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 7523 7673
CAD 7799 7955
CHF 10213 10417
CNY 1579 1611
DKK - -
EUR 11759 11847
GBP 13751 14026
HKD - -
JPY 85.65 87.36
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 347.38 349.99
USD 10189 10210
VND 0.5 0.51
Ngày 21/10/2021 >> Chi tiết