(GMT+7)
Mua vào
Bán ra
AUD 5821 5937
CAD 6230 6355
CHF 8339 8506
CNY 1182 1206
DKK - -
EUR 9681 9729
GBP 10936 11155
HKD - -
JPY 81.81 83.45
KRW - -
NOK - -
NZD - -
SEK - -
SGD - -
THB 294.37 296.58
USD 8765 8809
VND 0.39 0.4
Ngày 18/09/2019 >> Chi tiết