Xác nhận số dư tiền gửi

Tên sản phẩm: Xác nhận số dư tiền gửi

Là sản phẩm dịch vụ của ngân hàng TNHH Công thương Việt Nam tại Lào, đáp ứng nhu cầu khách hàng là các doanh nghiệp hoặc cá nhân.

 Lợi ích sản phẩm:

  • Biết được số dư tiền gửi tại từng thời điểm để khách hàng cung cấp cho các cơ quan liên quan.
  • Bằng tiếng Lào, tiếng Việt và tiếng Anh.

Loại tiền sử dụng:

  • LAK, THB, USD, VND, EUR.

Hồ sơ thủ tục gồm có:

  • Đơn xin xác nhận số dư của khách hàng.

Lệ phí:

  • Ngân hàng thu phí theo biểu phí niêm yết tại từng thời điểm.